Lejebetingelser
DLU’s standardvilkår
renteregulering specificeret i lejeaftalen

Paragraf 1.: Registrering og papirer
Det omhandlede køretøj er indregistreret med udlejer / tilknyttet finansieringsselskab som ejer og lejer som bruger. Registreringsattest udstedes i del I og II. Lejer kan efter ønske få udleveret del I til anbringelse i køretøjet. Ved lejemålets ophør er lejeren forpligtet til at aflevere sit eksemplar af registreringsattesten til udlejer. Lejemålet betragtes ikke som ophørt inden, såvel køretøjet som den eventuelt udleverede del I er modtaget af udlejer.

Paragraf 2.: Indlevering af køretøjet
Ved udløbet af lejeperioden er lejeren pligtig uden påkrav eller forudgående opsigelse fra udlejeren, omkostningsfrit for denne, at tilbagelevere det lejede køretøj i velvedligeholdt stand på udlejers adresse til det aftalte tidspunkt og med alt tilbehør intakt.

Paragraf 3.: Betalingsbetingelser & sikkerhed
Lejen betales månedsvis forud hver den første i måneden.

Lejeren er berettiget til i stedet for kontant deponering at stille en bankgaranti på det anførte beløb til sikkerhed for lejerens forpligtelser i henhold til nærværende lejekontrakt og på vilkår, at bankgarantien forfalder pr. anfordring uden rettergang, således at udlejers retsstilling er som om kontantdeponering havde fundet sted.

Regulering af moms samt evt. andre offentlige afgifter eller skatter medfører automatisk tilsvarende regulering af nærværende lejekontrakt.

Såfremt den månedlige leje eller andet beløb, som skal betales i henhold til nærværende lejekontrakt, ikke betales rettidigt, tillægges det skyldige beløb rente med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betaling sker.

Lejer betaler udover leje selv vej- og vægtafgift, forsikringspræmie for lovpligtig ansvar, brand og kaskoforsikring samt brændstof.

Paragraf 4.: Udlevering af køretøjet
Køretøjet afleveres ved lejemålets påbegyndelse i velvedligeholdt stand til lejeren på udlejers adresse. Lejer har ved sin underskrift af nærværende lejekontrakt godkendt køretøjet som værende kontraktmæssigt.

Paragraf 5.: Registrering og forsikring
Udlejer vil straks ved lejemålets påbegyndelse foranledige registrering af udlejer / tilknyttet finansieringsselskab som ejer og lejer som bruger hos Centralregistret for Motorkøretøjer.
Lejer forpligter sig til at tegne lovpligtig motorkøretøjs-forsikring i.h.t. Færdselslovens paragraf 105 og 106 inkl. fuld kasko-, ansvar og branddækning i et almindeligt anerkendt forsikringsselskab.
Udlejeren er berettiget til at forlange dokumentation herfor forevist, forinden det lejede køretøj overgives til lejeren. I overensstemmelse med det under §5 erklærer, lejer sig indforstået med, at ejer indtræder i den tegnede forsikring hos det af lejers valgte forsikringsselskab og at parterne i den forbindelse udveksler lejers cvr/cpr.nr. via forsikringsselskabernes panthaverudvalg og i øvrigt udveksler oplysninger om forsikringsforholdet, herunder om eventuelle restancer.

Paragraf 5A.: Forsikring deklarationsvilkår.
1) Deklarationen sikrer Udlejer/leasinggiver ved:
a) Skadetilfælde, som er dækningsberettiget under den tegnede forsikring, når erstatningsbeløbet ikke anvendes til køretøjets reparation.
b) Skadetilfælde, hvor lejer/leasingtagers ret til erstatning er helt eller delvis bortfaldet.
c) Udlejer/leasinggivers overtagelse af køretøjet med skader opstået forinden, og som ikke er anmeldt til forsikringsselskabet af lejer/leasingtager.
d) Skadetilfælde, som er dækningsberettiget under den tegnede forsikring i 3 uger efter udlejet/leasinggivers hjemtagelse af køretøjet, såfremt disse 3 uger ligger inden for de i nedennævnte 26 uger.
e) Beslaglæggelse af køretøjet i over 6 måneder, som følge af strafbar handling, eller hvor køretøjet er konfiskeret og ikke meldt frigivet inden 4 uger efter meddelelse herom er afgivet til selskab, og forudsat kaskoforsikring er tegnet.
Værdien opgøres efter udløb af frist og erstatning udbetales.
f) Bortkomst, når udlejer/leasinggiver sandsynliggør, at køretøjet ikke befinder sig i Danmark eller på en af udlejer/leasinggiver i udlandet kendt adresse, uden at der er tale om tilfælde omfattet af pkt. a. Det er en forudsætning for dækning, at kaskoforsikring er tegnet, og køretøjet ikke er meldt fundet igen inden 4 uger efter meddelelsen til selskabet.
g) Køretøjet anses endvidere som bortkommet, når køretøjet af bruger eller udlejer/leasinggiver er meldt stjålet til politiet og ikke genfundet 6 måneder efter politianmeldelsen. Det er en forudsætning for dækning, at kaskoforsikring er tegnet.

2) Det er yderligere en betingelse for selskabets hæftelse, at
a) Udlejer/leasinggiver i den under pkt. 1b,1c,1e,1f og 1g nævnte tilfælde- hvor det er juridisk muligt og såfremt selskabet anmoder herom - først søger sit tilgodehavende inddrevet hos lejer/leasingtager.
b) Udlejer/leasinggiver ikke er i ond tro for så vidt angår det reelle ejer/bruger forhold jfr. Registreringsbekendtgørelsens §7 stk. 3. Såfremt udlejer/leasinggiver er i ond tro, ydes der alene dækning efter FAL’s regler om urigtige oplysninger.

3) Selskabets hæftelse opgøres således:
a) Selskabet fastsætter erstatningen på grundlag af de almindelige betingelser for den tegnede forsikring. Såfremt afregning af erstatningsbeløbet/hæftelsen sker senere end forfaldstidspunktet, tillægges det opgjorte beløb renter efter FAL’s bestemmelser.
b) udlejer/leasinggiver opgør sit tilgodehavende på grundlag af den med lejer/leasingtager indgåede kontrakt/aftale med tillæg af renter og alle tillæg som fastsat i den pågældende kontrakt/aftale for perioden indtil selskabets afregning. Såfremt reparationsomkostninger overstiger dagsværdien, eller udlejer/leasinggivers tilgodehavende i henhold til den indgåede leasingkontrakt, er forsikringsselskabet kun forpligtet til at udbetale leasinggivers tilgodehavende, dog maks. dagsværdien.
c) Hæftelsen fastsættes herefter til det mindste af de under pkt. a og b opgjorte beløb.
d) Ud over den under pkt. c nævnte hæftelse, hæfter selskabet for alle omkostninger ved inddrivelse af udlejer/leasinggivers tilgodehavende jfr. pkt. 2a, når disse er afholdt efter aftale med selskabet.
e) For de under pkt. l a-d nævnte tilfælde, kan en eventuel selvrisiko i henhold til tegnet forsikring, ikke gøres gældende overfor udlejer/leasinggiver.
f) For de under pkt. 1e-f nævnte tilfælde, gælder en selvrisiko pr. skadebegivenhed på 20% af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. 20.000,-.

4) Deklarationens ikrafttræden:
a) Deklaration træder i kraft, når den er elektronisk ekspederet fra udlejer/leasinggiver.
b) Pkt. 1g og selvrisikobeløbene nævnt i pkt. 3f gælder for deklarationer, som er elektronisk ekspederet fra udlejer/leasinggiver efter den 1. april 2006.

5) Deklarationen ophører:
a) Når selskabet, ved leje/leasingforholdets ophør modtager udlejer/leasinggivers meddelelse herom.
b) 26 uger efter, udlejer/leasinggiver har modtaget selskabets meddelelse om den i henhold til forsikringsaftalen tegnede forsikringsophør. Dog aldrig før forsikringens ophør.
c) 6 dage efter, udlejer/leasinggiver har modtaget selskabets meddelelse om, at det ikke ønsker at overtage kaskoforsikringen. En sådan meddelelse skal fremsendes senest 4 uger efter selskabets hovedkontor har modtaget deklarationen.
d) Deklarationen ophører automatisk efter 10 år. Herefter vil den dog kunne gentegnes mod nyt gebyr.
e) Hvis sletning af deklaration er sket ved fejl, vil denne kunne gentegnes uden nyt gebyr i tilfælde, hvor udlejer/leasinggiver kan godtgøre fejlen. Gentegning uden gebyr skal ske senest 60 dage efter, at deklarationen er slettet ved en fejl.

Paragraf 6.: Vedligeholdelse og forringelser
Lejren er uanset årsagen erstatningsansvarlig overfor udlejer for enhver forringelse eller beskadigelse af køretøjet, der måtte opstå i lejeperioden på nær sådanne forringelser, der skyldes almindeligt slid og ælde. Vedligeholdelsesudgifter til almindeligt slid og ælde afholdes således af udlejer. Bevisbyrden for at en forringelse måtte skyldes almindeligt slid og ælde påhviler lejer.

Lejeren er forpligtet til i hele kontraktens løbetid at holde det lejede køretøj i lovpligtig og teknisk forskreven stand herunder at overholde de af forhandleren anbefalede forskriftsmæssige eftersyn på et autoriseret autoværksted. Udlejer bærer den direkte udgift overfor autoværkstedet til sådanne eftersyn. Såfremt lejeren vælger at foretage disse eftersyn uden for autoværkstedets normale åbningstid bærer lejeren selv udgiften til overtidsbetaling.

Der ydes ikke lejeren erstatning for tab/kompensation for lejen, for det tidsrum det lejede køretøj er på autoværksted grundet eftersyn eller reparation.

Paragraf 7.: Videresalg, ændringer og eftersyn
Det lejede køretøj eller dele deraf må af lejeren hverken sælges, pantsættes eller fremlejes.

Lejeren må ikke uden udlejers forudgående skriftlige samtykke ændre det lejede køretøj på væsentlige punkter. Enhver nagelfast montering på det udlejede køretøj tilhører udlejer.

Udlejer eller dennes repræsentant er til enhver tid berettiget til at efterse køretøjet. Lejer er forpligtet til at skaffe udlejer uhindret adgang hertil.

Paragraf 8.: Beskadigelser og reparation
Det påhviler lejeren omgående at give udlejeren meddelelse om beskadigelse af køretøjet udover småreparationer. Alt reparationsarbejde skal udføres på et autoriseret autoværksted med mindre en nødsituation foreligger, Ingen reparation må af værkstedet påbegyndes før udlejers godkendelse er indhentet.
Køretøjet må ikke anvendes til motorløb.

Paragraf 9.: Forpligtelser ved forsikringsdækkede skader
Ved enhver forsikringsdækket skade på køretøjet er lejeren forpligtet til straks:

  • At udfærdige fyldestgørende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet,
  • At meddele navn og adresse på parter/ vidner,
  • At underrette politiet samt udlejer omgående herom, samt i øvrigt at følge udlejers og forsikringsselskabets anvisninger,
  • Ikke overfor modparten at anerkende skyld i uheldet.
  • Ikke efterlade det lejede køretøj uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af køretøjet mod yderligere skader.

Paragraf 10.; Mærkning af køretøjet
Såfremt udlejer har forsynet bilen med mærkning/logo må dette ikke fjernes.

11: Tredjemandsansvar
I lejeperioden bærer lejer som bruger af køretøjet ethvert ansvar overfor tredjemand som lejers benyttelse af køretøjet måtte medføre.

Paragraf 12.: Misligholdelse
I tilfælde af grov misligholdelse fra lejerens (brugerens) side af de denne påhvilende pligter, er udlejeren berettiget til at ophæve lejemålet uden yderligere varsel samt opkræve leje for den resterende lejeperiode.

Grov misligholdelse anses at foreligge blandt andet:
A) såfremt lejeren udebliver med lejebeløbet over 5 hverdage fra en aftalt betalingstermin
B) såfremt lejeren ikke rettidigt sørger for indbetaling af vej- og vægtafgift og forsikring eller undlader at meddele evt. skader til sit forsikringsselskab
C) ved sådan brug af køretøjet som ikke kan anses som almindeligt brug, herunder anvendelse af køretøjet til motorløb, kørsel med overlæs, negligering af køretøjets advarselslamper, ved vanrøgt af køretøjet
D) såfremt lejeren undlader at give udlejer meddelelse om beskadigelse af køretøjet inden 5 dage efter skadens indtræden.

Ovennævnte opremsning er ikke udtømmende.

Paragraf 13.: Indtrædelsesret ved evt. refinansiering
Udlejer kan have refinansieret køretøjet til et finansieringsselskab, som således vil fremgå, såvel af den midlertidige registreringsattest som den evt. senere udleverede originale registreringsattest, del I.
Det finansieringsselskab, som af registreringsattesten fremgår som ejer, er ejer af køretøjet, men har efterfølgende leaset køretøjet ud til udlejer med ret til videreudlejning. Udlejer kan således have transporteret alle kreditor rettigheder iht. nærværende lejeaftale til finansieringsselskabet (ejer).
Ejer er, ved udlejers misligholdelse af indgåede aftaler og efter skriftlig påkrav til lejer, berettiget til at indtræde i denne kontrakt med samme rettigheder og pligter som udlejer.

Paragraf 14.: Afgørelse af uoverensstemmelser
Alle uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende nærværende lejekontrakt afgøres efter dansk ret ved retten i Horsens.