Persondatapolitik

Persondatapolitik på hjemmeside
Hos Dansk Lastbiludlejning ApS bestræber vi os på hele tiden at følge gældende lovgivning. Det gælder også reglerne i persondataloven og persondataforordningen, og det er vigtigt for os, at dine personoplysninger be-handles sikkert og trygt.

Når du indgår i et kundeforhold med os, modtager vi en række personoplysninger om dig. Det kan også være at vi modtager oplysninger om dig, fordi du fungerer som kontaktperson hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere.

Da vi behandler personoplysninger om dig, er vi i henhold til persondataloven og persondataforordningen forpligtet til at give dig en række oplysninger.

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.

Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Dansk Lastbiludlejning ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dansk Lastbiludlejning ApS
Vrøndingvej 8 A
8700 Horsens
CVR-nr.: 36712279
Telefon: 87 70 68 00
Mail: hf@dlu.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Hvis du er kunde hos os, indhenter vi og behandler dine personoplysninger i forbindelse med køb og salg samt i forbindelse med leje af lastbiler. Indhentningen er nødvendig for, at vi kan opfylde en kontrakt med dig.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du ønsker, at vi skal være behjælpelige med indhentelsen af finansieringstilbud fra leasingselskaber og banker, så kan det være nødvendigt, at vi indhenter yderligere oplysninger om dig, f.eks. dit personnummer. Det samme gælder, hvis vi skal være dig behjælpelige med bestilling af prøveplader.

Hvis det er tilfældet, skal du give lov til behandlingen. Retsgrundlag er i sådanne tilfælde dit utvetydige sam-tykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Hvis du er en udenlandsk kunde, og vi sælger en lastbil uden dansk moms til dig, er vi henhold til dansk skatog
momslovgivning forpligtet til at bede om en kopi af dit eller din chaufførs pas, og dermed personligt identifikationsnummer, så vi kan dokumentere købet overfor SKAT.

Retsgrundlaget er i sådanne tilfælde persondataforordningens artikel 6, stk.1, litra c og databeskyttelseslovens
§ 11, stk. 2, nr. 1.
Hvis du fungerer som kontaktperson hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, behandler vi dine
personoplysninger i forbindelse med vores samarbejde. Retsgrundlaget er i så fald persondataforordningens
artikel 6, stk. 1, litra b.

Endelig kan det være at vi i forbindelse med et salg eller lignende, ligger dit billede op på en af vores profiler
på de sociale medier. I så fald er vores behandlingsgrundlag også dit udtrykkelig samtykke jf. artikel 6, stk. 1.
litra a.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler:

  • Almindelige personoplysninger såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse
  • Eventuelt personnummer eller fortrolige oplysninger

Vi indhenter aldrig særlige personfølsomme oplysninger om dig.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
I vores behandling af dine oplysninger, bruger vi databehandlere. Vi bruger f.eks. et eksternt mailsystem, ligesom
vi har et eksternt administrationssystem.

Hvis vi bistår med kontakt til leasingselskaber eller banker, så videregiver vi dine personoplysninger til din bank
eller leasingselskab.

Hvis vi hjælper dig med bestilling af prøveplader, så videregiver vi dine personoplysninger til leverandøren.

Ved salg uden moms kan vi blive pålagt at videregive dine personoplysninger til f.eks. SKAT.

Herudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Hvis dit kundeforhold er ophørt, slettes alle dine kundeoplysninger, herunder personoplysninger, i henhold
til bogføringslovens regler om opbevaringspligt. Dvs. 5 år efter det regnskabsår, hvori den seneste transaktion
med dig foregik. Hvis du har et løbende kundeforhold med os slettes oplysninger om dig løbende, og
med udgangspunkt i de samme regler i bogføringsloven.

Retter du som kunde henvendelse til os, eller er vi blevet bedt om at kontakte dig af andre, og munder vores
kontakt eller tilbud ikke ud i aftalen eller en kontrakt, så slettes dine personoplysninger senest efter 24 måneder.

Oplysninger om dig, gemmes dog under alle omstændigheder kun så længe at oplysningerne er relevante.

6. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter
oplysningerne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke,
eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart
format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger
på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Retten til at trække et samtykke tilbage
Du skal vide, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger,
hviler på et samtykke fra dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis vi har bistået dig med finansieringstilbud
eller bestilling af prøveplader eller hvis du har sagt ja til at vi må ligge et billede af dig op vores Facebookprofil.

Samtykket kan tilbagetrækkes ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, får det først virkning fra det tidspunkt, hvor du tilbagekalder dit
samtykke. Det påvirker altså ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger indtil da.

9. Overførelse til tredjeland eller internationale organisationer
Når vi behandler dine personoplysninger, bruger vi som udgangspunkt ikke databehandlere, som er lokaliseret
udenfor EU/EØS, eller som benytter sig af underdatabehandler, som er lokaliseret udenfor EU/EØS.

Hvis vi gør, så sørger vi dog for at databehandlerne eller deres underdatabehandlere opfylder kravene i databeskyttelseslovens
§§ 46 og 47 eller f.,eks. har tiltrådt en ordning, såsom EU-USA Privacy Shield. Sidstnævnte
er en ordning, som garanterer, at databehandleren lever op til databeskyttelsesloven og persondataforordningen,
selvom databehandleren er lokaliseret udenfor EU/EØS.

10. Øvrige oplysninger
Dine oplysninger bliver ikke udsat for profilering eller automatisering, og vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.